Statuten

De algemene vergadering van 18/11/2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Fonds voor Sociale Solidariteit bij de politiediensten vzw, Fonds de Solidarité Sociale des Services de Police asbl , afgekort: FSSPOL vzw, FSSPOL asbl

ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Ruiterijlaan 2, 1040 Etterbeek en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel:
1.een band van solidariteit te smeden onder de leden van de politiediensten, in het bijzonder onder de leden van de vereniging.
2.bijstand, steun, hulp en voordelen te verlenen aan de leden van het FSSPOL en hun gezin, alsook aan het personeel van de politiediensten en hun gezin.
3.betrekkingen te onderhouden met de overheden, diensten en andere actoren van de samenleving of de politiediensten, die tot het welzijn van onze vereniging en haar leden kunnen bijdragen.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.
De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.
Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 7
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als medeleden, ereleden, of steunende leden tot de vereniging toelaten.
De medeleden zijn personen in actieve dienst of gepensioneerd van de politiediensten of in vaste dienst bij deze diensten, alsook de weduwenaars/weduwen en de wezen van deze personen. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 8
De maximum ledenbijdrage bedraagt 40 EUR voor de effectieve leden en de toegetreden leden.
De raad van bestuur kan bepaalde leden vrijstelling verlenen van de verplichting lidgeld te betalen.

ARTIKEL 9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijke mededeling aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
De leden die hun bijdrage niet betalen, worden geacht ontslag te nemen.

ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vijf leden die lid zijn van de vereniging.
In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 13: Wijze van benoeming van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15: Bevoegdheden van de bestuurders.
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 16
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De oproepingen gebeuren met eender welk middel dat een hard copy mogelijk maakt zoals per brief, fax of e-mail.
De raad van bestuur vergadert minstens één maal per kwartaal.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.
Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder daartoe aangeduid door de raad van bestuur.

ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register.
De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 19
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20
Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21
Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
Alle beslissingen van het dagelijks bestuur en een korte motivering worden genotuleerd en ter kennis gebracht van alle leden van de raad van bestuur.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis door de bestuurder daartoe aangeduid door de raad van bestuur.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.
Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
•het wijzigen van de statuten,
•de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
•de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
•de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
•de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
•de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
•de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
•de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
•alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting van het komend jaar en voor het geven van kwijting aan de bestuurders.

ARTIKEL 25
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld.
In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 27
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders.
Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 28
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 29
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 30: Statutenwijziging
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 31
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 32
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 33
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register.
Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor.
Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, drie vereffenaars, gekozen buiten de leden van de raad van bestuur, die voor opdracht hebben over te gaan tot de afrekening van het tegoed van de vereniging.
Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De bij regelement van inwendige orde voorziene uitgaven, zullen eventueel verder geschieden zolang het tegoed van de vereniging zulks toelaat, mits zich hierin te gedragen naar de bij het reglement van inwendige orde gegeven richtlijnen.
De onder voorwaarde toegekende schenkingen zullen gestort worden ten bate van werken van onderlinge dienstverlening, bij voorkeur aan deze die de wil van de schenkers of erflaters kunnen verwerzenlijken.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 36
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 18 november 2004
Te Etterbeek,
Voorzitter                       Secretaris
Bourdoux Gilles            Broos Johan

AKTE BETREFFENDE DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van:

De algemene vergadering heeft tot bestuurders benoemd:
   •Cuvelier Christine, Dennenlaan, 8 - 1933 Sterrebeek, geboren op 6/1/1963

De huidige raad van bestuur is als volgt samengesteld:
   •Bourdoux Gilis, Avenue Jean Sobieski 11/1, 1020 Brussel, geboren op 30/05/1953, te Eijsden
   •Bronkart Pierre, rue du Brillant 17, 1170 Brussel, geboren op 07/11/1920, te Marche-Les-Dames
   •Snijders Renier, Zwartkeeltjeslaan 104, 1160 Oudergem, geboren op 30/04/1926, te Ophoven
   •Aerts Hugo, Eikenstraat 59, 3071 Erps-Kwerps, geboren op 09/12/1948, te Hamont
   •Berckmans Jean-Pierre, rue Comdt Ponthier 102, 1040 Etterbeek, geboren op 25/02/1956, te Herne
   •Borgions Jan, Bosweg 27, 3111 Wezemaal, geboren op 09/03/1943, te Gelrode
   •Helsen Ludo, Burg van Kelfstraat 9, 3078 Meerbeek, geboren op 16/02/1952, te Arendonk
   •Marchand Gerard, Watersneppenlaan 34, 1160 Oudergem, geboren op 25/12/1926, te Nederzwalm-Hermelgem
   •Vercauteren Freddy, Woluweveld 41, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, geboren op 02/01/1949, te Zele
   •Collard Alexis, Chaussée de Louvain 85, 1300 Wavre, geboren op 20/07/1940, te Angleur
   •Broos Johan, J. B. Dekeyserstraat 55/3, 3090 Overijse, geboren op 20/12/1941, te Diest
   •Taymans André, Avocettestraat, 1 - 1170 Brussel, geboren op 7/2/1950 te Ukkel
   •Maes André, Elizestraat 41, 1050 Brussel, né le 18/05/1949 à
   •Doumont Jacques, Rue des Eperires 39, 6820 Florenville, né le 24/03/1953 à Waremme
   •Engelen Michèle, Rue des Sauvious 8, 6280 Gerpinnes, née le 23/03/1964 à Koersel
   •Cuvelier Christine, Dennenlaan, 8 - 1933 Sterrebeek, geboren op 6/1/1963

De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de algemene vergadering.

De raad van bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

   Te Etterbeek,op 05/06/2008
   Voorzitter                       Secretaris
   Bourdoux Gilles            Broos Johan