Statuten

De algemene vergadering van 22 mei 2018, geldig bijeengeroepen en samengesteld uit de voorziene personen op het vlak van aanwezigheid en meerderheid, heeft beslist de statuten te wijzigen en te vervangen door de tekst hieronder weergegeven.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Koninklijk Fonds voor Sociale Solidariteit bij de politiediensten vzw, Fonds Royal de Solidarité Sociale des Services de Police asbl, afgekort: RoyalFSSPol, vzw.

ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1040 Etterbeek Luchtmachtlaan, 10 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel: ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten alle tijden ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt. De vereniging mag samengesteld worden uit effectieve en toegetreden leden, steunende leden en ereleden.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
Deze effectieve leden, die eveneens afgevaardigden worden genoemd, zijn diegenen wiens naam vermeld wordt in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.
De wettelijke bepalingen zijn enkel van toepassing op de effectieve leden.
De toegetreden leden zijn aangesloten met als enig doel te genieten van de activiteiten en tussenkomsten van de vzw. Zij kunnen uitgenodigd worden op de algemene vergadering maar hebben er geen stemrecht.
Elk effectief of toegetreden lid dat zich, vanaf zijn inlijving bij een politiedienst, zonder onderbreking kwijt van zijn lidgeld wordt “trouw lid” genoemd.
Het reglement van inwendige orde kan de tussenkomsten ten overstaan van de andere leden in functie veranderen al naar gelang hun ononderbroken of oorspronkelijk lidmaatschap

ARTIKEL 6
Kan als effectief lid tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk of moreel persoon die als dusdanig door de algemene vergadering wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur.
De aanvraag van de kandidaat effectief lid dient schriftelijk ingediend te worden bij de Voorzitter van de raad van bestuur
Het woord “lid” verwijst uitdrukkelijk naar de effectieve leden.

ARTIKEL 7
De raad van bestuur kan, onder bepaalde voorwaarden, ook andere personen als medeleden, ereleden, of steunende leden tot de vereniging toelaten.
Deze hierbij bepaalde leden zijn personen in actieve dienst of gepensioneerd van de politiediensten of aangesteld bij deze diensten, alsook de weduwnaars/weduwen en de wezen van deze personen.
Ze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het reglement van inwendige orde.

ARTIKEL 8
Het maximum voor het lidgeld bedraagt 50 EUR voor de effectieve leden en de toegetreden leden.
Onverminderd het onmiddellijke ingaan van een uitsluiting of van een vrijwillig ontslag worden de effectieve en toegetreden leden die drie opeenvolgende jaren hun lidmaatschap niet hebben betaald van ambtswege geschrapt.
Het reglement van inwendige orde kan bepaalde effectieve of toegetreden leden vrijstelling verlenen van de verplichting lidgeld te betalen.

ARTIKEL 9
Het ontslag moet schriftelijke aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Onverminderd de bepalingen van artikel 8, tweede lid, worden de effectieve en toegetreden leden die hun bijdrage niet betalen, geacht ontslag te nemen.
Een niet betaling van het lidgeld wordt vastgesteld op het einde van het burgerlijk jaar waarin het verschuldigd was en na het vervallen van een termijn van vijftien kalenderdagen na het versturen van een herinnering naar het lid dat niet betaalde.

ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechthebbenden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging.
Ze kunnen derhalve ook geen teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste vijf leden.
Elke kandidatuur voor een zetel in de Raad van bestuur gebeurt via diezelfde raad van bestuur, die deze kandidatuur aan de Algemene Vergadering voorlegt.

ARTIKEL 12:
De bestuurders worden benoemd voor een duur van vijf jaar. Om de twee jaar is telkens één derde van de mandaten hernieuwbaar. De raad van bestuur zal in 2018 de eerste mandaten aanduiden die hernieuwbaar zijn.

ARTIKEL 13:
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

ARTIKEL 14:
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door het niet betalen van het lidgeld, door overlijden, in geval van wettelijke onbekwaamheid of door uitsluiting.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum zou dalen.
In dit geval moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen, conform de bepalingen van artikel 26.

ARTIKEL 15:
Bevoegdheden van de bestuurders.
De raad van bestuur beheert de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in alle aangelegenheden. Hij is voor alles bevoegd, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle twistpunten en beslist al dan niet over het inzetten van beroepsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en zet de leden van het personeel af, inzonderheid dezen zoals bedoeld in Artikel 21, en bepaalt hun bezoldigingen en eventuele vergoedingen volgens de regels die hij in het reglement van inwendige orde bepaalt.
Ook al is de organisatie hier niet wettelijk toe gehouden, mag zij niettemin één of meerdere commissarissen aanstellen om de financiële situatie van de vereniging te controleren, o.a. in het vooruitzicht van de goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd wordt. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.
De beslissingen van de raad van bestuur worden in principe enkel genomen binnen de limieten van het budget dat goedgekeurd werd door de algemene vergadering. Een gemotiveerde aanpassing van het budget kan uitsluitend plaatsvinden binnen de voorwaarden bepaald door het reglement van inwendige orde.

ARTIKEL 16
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders ad hoc.
De oproepingen mogen gebeuren door eender welk middel dat een harde kopie mogelijk maakt zoals per brief, fax of e-mail. De raad van bestuur vergadert minstens één maal per kwartaal.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder daartoe aangewezen door de Voorzitter of door de raad van bestuur.

ARTIKEL 17
Van elke vergadering wordt een proces-verbaal opgesteld. Het wordt ondertekend door de voorzitter of door de secretaris, en wordt ingeschreven in het daartoe bestemde register.
De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen drie andere bestuurders deze documenten na motivatie van de redenen geldig ondertekenen.

ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle reglementen van inwendige orde uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
Deze reglementen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
Hij oefent het mandaat uit als college.

ARTIKEL 19
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enige beslissing of van enige machtiging.

ARTIKEL 20
Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen
De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één van de bestuurders of aan een derde, die al dan niet lid is van de vereniging.
De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, één of meer ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is.
De raad van bestuur regelt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en haar handtekening is geldig in naam van de vereniging ten opzichte van de financiële instellingen, de openbare en private banken en alle andere instellingen, zonder afbreuk te doen aan de regels van het reglement van inwendige orde met betrekking tot bepaalde betalingen.
De aanstellingen of machtigingen zoals bedoeld in het eerste lid hierboven worden beslist met gewone eenvoudige meerderheid, op voorwaarde dat een meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze personen die een machtiging of een bijzondere functie hebben verkregen kan geschieden:
De gevolmachtigden of de tot een bijzondere functie aangestelde personen oefenen hun bevoegdheden alleen, ofwel gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21
Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging.
De raad van bestuur kan voor periodes van drie jaar en hernieuwbaar, personen benoemen voor het dagelijkse bestuur, een gedelegeerd bestuurder of een directeur. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Alle beslissingen van het dagelijks bestuur en een korte motivering ervan worden genotuleerd en ter kennis gebracht aan alle leden van de raad van bestuur. De ambtsbeëindiging van de personen die voor het dagelijks bestuur benoemd worden kan geschieden: De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens onbeschikbaarheid of diens afwezigheid door de bestuurder daartoe aangeduid door de voorzitter of de raad van bestuur.
Een lid kan zich echter altijd door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23
Onverminderd de bepalingen van de wet, is de algemene vergadering uitsluitend bevoegd voor:
ARTIKEL 24
De algemene vergadering moet geldig bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens dit wordt vereist.
Zij moet ten minste een maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting van het komend jaar en voor het geven van kwijting aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen.
Deze algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 25
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld.
In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen bijeen te roepen binnen de 20 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde discussiepunten.
Hij moet dezelfde wijze hanteren wanneer het aantal bestuurders daalt of onder het minimum daalt dat door de statuten voorzien is.

ARTIKEL 26
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders daartoe aangeduid door de raad van bestuur.br> Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen via elektronische weg (e-mail), per gewone of, indien nodig, per aangetekende brief.

ARTIKEL 27
De oproepingsbrief vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering alsook de dagorde.
Elk voorstel voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet aan de voorzitter van de raad van bestuur minstens drie werkdagen voor de vergadering overhandigd worden.
Zo deze nog niet vermeld staan op de dagorde verstuurd samen met de uitnodiging, zullen ze bij het begin van de vergadering als aanvulling ervan aangekondigd worden.
De punten die niet op de dagorde, als dusdanig eventueel bijgevuld, opgenomen zijn mogen in geen geval het voorwerp van een stemming of een besluit uitmaken.

ARTIKEL 28
Onverminderd de wet of een uitdrukkelijke tegenstrijdige bepaling worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit doorslaggevend.

ARTIKEL 29
De tweede vergadering, zoals bedoeld bij artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en met betrekking tot de wijziging van de statuten en reglementen van inwendige orde dienen plaats te vinden binnen de 30 kalenderdagen na de eerste vergadering.

ARTIKEL 30: Statutenwijziging
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 31
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een effectief lid en een gewone meerderheid voor het uitsluiten van een toetredend, een ere- of steunend lid.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen. Het lid moet opgeroepen worden om het toe te laten om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 32
Van elke vergadering wordt een proces-verbaal opgesteld dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris, en ingeschreven in het daartoe bestemde register.
Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.
Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 33
Het boekjaar van de vereniging neemt een aanvang op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen van het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor teneinde deze beide aan de algemene vergadering voor te leggen.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 34
Elk voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging dient expliciet op de dagorde van de Algemene Vergadering vermeld te staan.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebrek hiervan, de rechtbank, drie vereffenaars, gekozen buiten de leden van de raad van bestuur, die voor opdracht hebben over te gaan tot de afrekening van het tegoed van de vereniging.
Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid evenals de vereffeningsvoorwaarden.
Ze kan uitzonderlijk beslissen dat na vereffening van de schulden en het betalen van de uitgaven en schenkingen zoals voorzien in de derde en vierde paragraaf, het actief geheel of gedeeltelijk verdeeld wordt onder de trouwe leden.
Het bedrag dat aan elk trouw lid kan gegeven worden mag echter nooit hoger zijn dan de som voorzien bij overlijden, zoals vermeld in het reglement van inwendige orde.
De bij reglement van inwendige orde voorziene uitgaven of tegemoetkomingen, zullen eventueel verder geschieden zolang het tegoed van de vereniging dat toelaat, op voorwaarde echter dat de richtlijnen van het reglement van inwendige orde worden nageleefd.
De onder voorwaarde toegekende schenkingen zullen gestort worden ten bate van solidariteitstegemoetkomingen of van werken van onderlinge dienstverlening, bij voorkeur aan deze die de wil van de schenkers of erflaters kunnen verwezenlijken.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva zoals voorzien in de tweede, derde en vierde paragraaf van dit artikel, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling.

Opgesteld en goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 22 mei 2018.

(   get)
   Gil.L. BOURDOUX
   Ereraadsheer
   Voorzitter