Reglement Inwendige Orde

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 mei 2005

ARTIKEL 1 : Algemeenheden

De statuten van het Fonds voor Sociale Solidariteit bij de Politiediensten goedgekeurd door de algemene vergadering van 18/11/2004 dienen als basis bij het samenstellen van huidig reglement.

De zetel :is gelegen in de Ruiterijlaan 2, te 1040 Brussel en de burelen bevinden zich in het complex de Witte de Haelen, gebouwP, 3de verdieping. Op de burelen is er op werkdagen in beginsel een permanentie tussen 0815 en 1130 uur.

Om ons te bereiken gelieve gebruik te maken van een schrijven of

Per telefoon :02/642.60.90
Per Fax :02/642.60.99
E- mail: info@fsspol.be
Het postadres is : Kroonlaan 227, 1050 BRUSSEL.
Rekeningnummer :giften en betalingen kunnen uitgevoerd worden op 310-0402493-29

ARTIKEL 2 : Prioriteit Doel : bijstand verlenen

Het prioritair doel van FSSPOL bestaat erin bijstand te verlenen in geval van zware tegenspoed. De hulpverlening kan onder andere de vorm aannemen van giften, leningen, enz…

Deze bijstand kan in de eerste plaats verleend worden voor zware tegenspoed van de leden FSSPOL of hun gezin : de echtgenoot/echtgenote, samenwonende levenspartner en de kinderen ten laste waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald (tot de leeftijd van 21 jaar) en wonende onder hetzelfde dak, alsook de zwaar gehandicapte kinderen (+66%).

Voor uitzonderlijke zware gevallen van tegenspoed zal de solidariteit ook gelden met het oog op steun aan personeelsleden van de politiediensten, die zelfs geen lid zijn van FSSPOL (bijvoorbeeld ongevallen in dienst, gehandicapten, slachtoffers van grote rampen…).

De bijstand is in beginsel aanvullend aan de bestaande steunverlening in het bijzonder door SSD/GPI. Behalve zo de steunbehoevende vraagt dat SSD/GPI niet zou worden ingelicht, kan FSSPOL een aanvraag tot steun ook aan SSD/GPI overmaken.

FSSPOL kan evenwel ook optreden zo SSD/GPI niet of snel genoeg tussenkomt omdat de steunbehoevende volgens deze dienst

  • te veel inkomsten heeft
  • geen rechthebbende van de dienst is (bijv bepaalde gepensioneerden of weduwen)
De afgevaardigden en de bestuurders van FSSPOL, alsook de collega’s en de chefs van diegenen die steun behoeven laten deze laatsten kennen aan een afgevaardigde of een bestuurslid van het FSSPOL die een onderzoek uitvoert of laat uitvoeren. Betrokkene kan zich ook rechtstreeks bevragen bij een afgevaardigde of een bestuurslid van FSSPOL.

Voor een lijst van de afgevaardigden : zie website www.fsspol.be.

Aan de steunbehoevende wordt in beginsel een overzicht gevraagd van uitgaven en inkomsten, alsook zijn akkoord om nota te nemen van de actie van de sociale dienst van de politie. Aanvraag : zie bijlage A.

De beslissing wordt genomen door de raad van bestuur.

Het solidariteitsgevoel zal maximaal toegepast worden voor de leden die lid zijn van het FSSPOL sedert hun indiensttreding bij de politie en of die zich als « goede huisvader » gedragen, m.a.w. die bijvoorbeeld een brand-,een familiale en een hospitalisatieverzekering afsloten.

Bij het vaststellen van het steunbedrag voor leden die later lid worden of zich niet als « goede huisvader » gedragen hebben, kan de raad van bestuur hiermede rekening houden, inzonderheid met het beperkt aantal jaren lidmaatschap op het ogenblik van de tegenspoed. De raad van bestuur kan dan een kleiner steunbedrag vaststellen.ARTIKEL 3 : De Leden Algemeen

De wet op de vzw maakt een onderscheid tussen effectieve leden en toegetreden leden.
Art 7 van de statuten maakt bij de toegetreden leden een onderscheid tussen medeleden, steunende leden en ereleden.

ARTIKEL 4 : De Effectieve Leden

Deze leden,aangeduid door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, hebben stemrecht op de algemene vergadering en worden ook “ afgevaardigden” (met stemrecht) genoemd.

De effectieve leden kunnen uit de vereniging treden .Het ontslag moet schriftelijk aan de de raad van bestuur medegedeeld worden.

ARTIKEL 5 :Lidgeld

Bedrag:12,50 €

De weduwen/weduwnaars van de trouwe leden en de rechthebbende wezen blijven lid van FSSPOL zonder de bijdrage te betalen .
Bij huwelijk tussen personeelsleden van de politiediensten mogen zij de keuze maken ofwel betalen beide de jaarlijkse bijdrage ofwel één van beide .

De leden die hun bijdrage niet betalen worden geacht ontslag te nemen.

ARTIKEL 6 :De Medeleden

Wordt als medelid beschouwd eenieder die het lidgeld betaald heeft voor het lopende jaar of er van werd vrijgesteld.

Het lid moet als politie-,administratief, logistiek of technisch personeel deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben
gedurende meer dan 10 jaren (of minder in geval van niet-tuchtrechtelijke oppensioenstelling )/of in vast verband tewerkgesteld is of was onder dezelfde voorwaarden bij :
  • de federale of lokale politie
  • de algemene inspectie van de federale en lokale politie.
  • de vaste comités van toezicht op de politie en de inlichtingendiensten.

Statutair personeel, personeel in vast verband tewerkgesteld en leerlingen van politiescholen kunnen lid worden van het FSSPOL.

De echtgenote/echtgenoot of samenwonende levenspartner en de rechthebbende kinderen van de leden FSSPOL blijven lid van de vereniging na het overlijden van het medelid.

Bepaalde tussenkomsten zijn voorbehouden aan trouwe leden.(t.t.z..leden die lid zijn van de vereniging van bij de indiensttreding bij de politiediensten en lid bleven zonder meer dan één onderbreking in de betaling van de bijdrage).

De medeleden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Zij kunnen binnen de vereniging evenwel de rol opnemen van « afgevaardigde (zonder stemrecht )», ook « kontaktpersoon » genaamd.

ARTIKEL 7 : De Steunende Leden
De personen die een gift doen aan de vereniging worden als steunende leden beschouwd.
Zij hebben geen recht op bijstand of op de voordelen van de trouwe leden.
Voor eventuele vakantieaanvragen door niet-leden zal een bedrag van 12,50 € (lidgeld) gevraagd worden voor een verblijf van drie dagen of meer.
Dit bedrag blijft dan ook geldig voor gans het jaar.

ARTIKEL 8 : De Ereleden

De personen die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben ten voordele van de vereniging of een van zijn leden kunnen door de raad van bestuur aangeduid worden als erelid..

ARTIKEL 9 :Andere Tussenkomsten

Overlijdenstussenkomst

Het bedrag van de tussenkomst wordt bepaald door de raad van bestuur en bedraagt momenteel :

  • bij overlijden van het lid :500 €+100 € per kind tenlaste (kindergeld) of gehandicapt meer dan 66%
  • bij overlijden van echtgenote/kind ten laste of samenwonende levenspartner, 250 €

Wanneer het lid reeds overleden is,.zal bij het overlijden van de echtgenote/echtgenoot GEEN overlijdenstussenkomst meer worden betaald.

Alleen de trouwe leden of hun rechthebbende hebben recht op de volledige overlijdenstussenkomst.
Een uitzondering op voorgaande is evenwel voorzien voor de leden die gedurende minstens 20 jaar lidgeld betaalden maar sedert hun indiensttreding bij de politie maar maximaal 5 jaar geen lidgeld betaalden : zij hebben recht op voormelde bedragen, verminderd met 100€ voor elk jaar dat geen lidgeld betaald werd.

Wat echter het recht op de « overlijdenstussenkomst » betreft, kunnen rechthebbende leden die zich in volgende situatie bevinden :
  • ongehuwd, weduwe of weduwnaar,
  • in rechte gescheiden,
  • in feite gescheiden,
  • samenwonende
Dit recht overdragen aan een bepaalde persoon. Dit dient schriftelijk te gebeuren genaamd –en gedagtekend.

Zie bijlage B.

De leden die in dienst treden bij de Politie na de leeftijd van 35 jaar hebben geen recht op de overlijdenstussenkomst.

De steunende en ereleden hebben geen recht op de overlijdenstussenkomst.

In geval van overlijden stuurt de afgevaardigde of betrokkene een fotokopij van de overlijdensakte en de naam en adres van de rechthebbende.
In geval meerdere rechthebbenden moet een volmacht gegeven worden aan één van de rechthebbenden om de tussenkomst in ontvangst te nemen.
De overlijdenstussenkomst wordt altijd betaald per cheque omdat op dat ogenblik de bankrekening kan geblokkeerd zijn.

Geboortepremie twee-of meerlingen:

In geval van de geboorte van een twee-of meerling wordt een premie van 50 € per kind toegekend op voorwaarde dat het lid 12 maanden voor de geboorte zijn lidgeld betaalde.

BLOEMEN EN KRONEN

Ingevolge de beslissing genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 04 Dec 2001, mogen vanaf nu bloemen of een kroon worden afgegeven bij de begrafenis van een trouw lid voor een maximum bedrag van 62 € BTW inbegrepen.

Monumenten :een bloemstuk of kroon wordt neergelegd aan het monument te Edemolen en te ELSENE op de dag van de jaarlijkse herdenking
Op voorstel kan ook een kroon neergelegd aan monumenten op een andere plaats in België.

PAKJES VOOR ZIEKEN

Pakjes voor gehospitaliseerde of ernstig zieke medeleden , na een ernstig ongeval in dienst(in dit laatste geval ook niet voor niet-leden), mogen afgegeven worden door de afgevaardigden of met zijn goedkeuring afgegeven worden, voor een bedrag van 20 €.

Bij het niet afgeven van een pakje is de afgevaardigde verantwoordelijk.

VRIENDENKRINGEN VAN GEPENSIONEERDEN EN WEDUWEN VAN DE RIJKSWACHT EN DE POLITIE

Het FSSPOL mag deze vriendenkringen steunen en aan de organisatie van hun activiteiten meewerken.

ARTIKEL 10 :Werking Van De Vereniging

Algemene vergadering

Alle effectieve leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging (Wet van 2 mei 2002 betreffende de vzw Art10,tweede lid).

Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur met wie ze een datum en het uur van de raadpleging van de dokumenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.

Zie ook andere Art van de wet, alsook de statuten van de vereniging.

Raad van bestuur

Bij hoogdringendheid mogen minimum 5 leden van de raad van bestuur in spoedvergadering een beslissing nemen tot een maximum bedrag van 1250 €. Bij eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur wordt hiervan verslag uitgebracht.

De financiële operaties worden zoveel mogelijk langs de financiële instellingen verricht.

Om geldig te zijn moeten de cheques en de overschrijvingen ondertekend worden door twee leden van de raad van bestuur die hun handtekening neergelegd hebben bij de financiële instelling.

De administratie en de boekhouding wordt minstens eenmaal per jaar nagezien door een bestuurder die niet regelmatig aanwezig is in de burelen van de zetel. Deze bestuurder wordt bij aangewezen door de raad van bestuur.en brengt verslag uit bij de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van de vergoeding voor de eventueel gemaakte onkosten. De verplaatsingsonkosten bij gebruik van eigen voertuig voor de maandelijkse vergadering, de jaarlijkse Algemene Vergadering en het samenstellen van een dossier voor tussenkomst, wordt terugbetaald en de verplaatsing per trein en per autobus na voorlegging van het ticket aan 100% van het tarief van de NMBS.

ARTIKEL 11 : Taken Van De Leden Van De Raad Van Bestuur

Taak van de voorzitter:

  • Waar het nodig is, het Fonds voor Sociale Solidariteit bij de Politiediensten vertegenwoordigen
  • Waken over de uitvoeringvan de beslissingen genomen door de algemene vergadering en door de raad van bestuur
  • Vergaderingen van de raad bestuur en van de algemene vergadering voor zitten;
  • Kennis geven aan de raad van bestuur van de beslissingen genomen tussen twee vergaderingen in en deze ter goedkeuring voorleggen
  • Waken over het dagelijks beheer en de administratie van de vereniging
  • Eventueel de ondervoorzitters delegeren.

Taak van de ondervoorzitters:

  • De voorzitter vertegenwoordigen bij zijn afwezigheid
  • De voorzitter bijstaan in het uitvoeren van zijn opdracht
  • Waken over het beheer en de administratie van de vereniging

Taak van de penningmeester:

  • De boekhouding bijhouden
  • Voor de maandelijkse vergaderingen van de raad van bestuur, een overzicht opmaken van de uitgaven en de inkomsten, alsook de te nemen financiéle beslissingen voorbereiden en voorstellen.
  • de rekeningen van het verlopen dienstjaar en de begrotingen van het lopend dienstjaar voorbereiden en voorleggen aan de algemene vergadering.

Taak van de secretaris:

  • de processen-verbaal van de vergaderingen bijhouden
  • de administratie doen
  • de lijst van de leden bijhouden
  • de oproepen voor de vergaderingen versturen
  • voor de maandelijkse vergaderingen, de sociale dossiers en de te nemen administratieve beslissingen voorbereiden en voorstellen.

Taak van de overige leden van de raad van bestuur:

  • waken over het beheer van de vereniging
  • opdrachten uitvoeren die hun toevertrouwd zijn door de raad van bestuur.

ARTIKEL 12: Allerlei

Ingeval van rampen, neemt de raad van bestuur de nodige maatregelen voor de werking van de vereniging en laat zich leiden door de noodwendigheden van dat ogenblik.
Huidig reglement van Inwendige Orde vernietigt en vervangt het vorig reglement.

Voorzitter                       Secretaris
Bourdoux Gilles            Broos Johan